apa-care-logo
 

apa-care-family
 


Медицинският хидрроксилапатит (течен зъбен емайл) се отлага по зъбите в процеса на ползване на продуктите и запълва неравностите.

Apa Care изглажда видимо зъбната повърхност, реминерализира и премахва началните кариеси. Зъбите възстановяват своята естествена белота.

Apa Care импрегнира порите, изсветлява зъбната повърхност и възпрепятства образуването на нова бактериална плака.

Течен зъбен емайл

Наночастиците на хидроксилапатита проникват и в най-малките пукнатини и неравности и се разполагат като защитен филм върху зъбната повърхност и корените. Хидроксилапатитът (течен зъбен емайл) реминерализира и възстановява с продължаващо действие твърдата тъкан на зъбите. Заедно с флуорида, нано-хидроксилапатитът е в състояние да минерализира по-ефикасно, отколкото флуоридът самостоятелно, което предоставя нови възможности на приложение и на двата минерала в терапията на кариеси и грижата за запазване на зъбите.

Apa Care импрегнира порите, изсветлява зъбната повърхност и действа отблъскващо на новите отлагания. Чувствителността на зъбите рязко и трайно намалява благодарение на затварянето на отворените дентални тубули. Благодарение на патентованата формула, съдържащите се в Apa Care флуорид и нано-хидроксилапатит могат да бъдат заедно и едновременно доставени до зъбите, без преди това флуорът да се е свързал с хидроксилапатита. За реминерализиращата „процедура“ след избелване и почистване на зъбите от страна на специалист, както и за ежедневна реминерализираща грижа за зъбите, се препоръчва Apa Care & Repair гел, високо обогатен с течен зъбен емайл.

Течният зъбен емайл в Apa Care обгръща зъба по време на ежедневното почистване. Медицинският нано-хидроксилапатит – минералът, от който се състои зъбният емайл, се отлага по зъбите в процеса на четкането и запълва неравностите.

Apa Care изглажда зъбите видимо, реминерализира и възстановява започващите кариеси. Зъбите биват изсветлени и възстановяват своята естествена белота. Apa Care паста за зъби и възстановяващ гел Apa Care & Repair намаляват чувствителността, например при чувствителни шийки, и предпазват от ерозия на зъбите в резултат на употреба на храни с повишено киселинно съдържание.

Apa Care предпазва от зъбна плака и бактерии.

Apa Care образува един вид бял „защитен слой“ от нано-хидроксилапатит (Apa) и „изкуствен зъбен емайл“ върху зъбната повърхност, която в продължение на деня/нощта бива измествана от атакуващите я бактериални отлагания и оцветявания. При ежедневна употреба на Apa Care защитният слой се обновява постоянно и защитава зъбите непрекъснато.

Серия продукти за орална хигиена с медицински хидроксилапатит

facebook_bApa Care заглажда наранения зъбен емайл и намалява чувствителността.

Порите по зъбната повърхност, малките дефекти и откритите дентални тубули биват запълнени посредством фините кристали на хидроксилапатита (Apa) в Apa Care. Трайно и в съществена степен бива намалена чувствителността на зъбите, особено усещането за студено.

Apa Care реминерализира зъбите.

Съдържащият се в Apa Care нано-хидроксилапатит (Apa) предизвиква реминерализация на зъбите и стимулира редукцията на кариеси (в начална фаза). Хидроксилапатитът действа като естествен избелващ агент, редовната му употреба води до видимо изсветляване на зъбите. Активизира се изчистването на зъбите от оцветявания като например белите петна.

Резултати от употребата на Apa Care
 • Значително намалява образуването на нови кариеси;
 • Възстановява изгубения зъбен емайл;
 • Укрепва, уплътнява и втвърдява емайла;
 • Предотвратява образуването на рани и кървящи венци;
 • Ефикасно премахва чувствителността на зъбите;
 • Предпазва от зъбна плака и бактериални инфекции.

Изтегли допълнителна информация.
Произведено от Cumdente GmbH, Германия

coppette-logo
Coppette-products

Произведено за Линеа Трейдинг ЕООД в Германия.


Абсорбиращи подплънки за кърмачки за еднократна употреба COPPETTE, 30бр.
Продукт от чиста целулоза с анатомична форма.
Меки и супер абсорбиращи, незабележими под бельото. За по-добра хигиена, сменяйте след всяко кърмене. Поддържат бельото чисто и кожата суха. След употреба се изхвърля.
Поставя се в сутиена. Незабележима под бельото. Със специална лепенка за по-добро фиксиране.

Coppette-products

Анатомична форма. Супер абсорбиращи. Дерматологично тестван продукт.

СЕРИЯ ПРОДУКТИ ЗА КЪРМЕЩАТА МАЙКА И БЕБЕТО

facebook_b


Coppette3
1. Външен слой: Чиста гофрирана целулоза. С удобен мек ръб.
2. Среден слой: Специална пулпа – не позволява на течността да попива обратно на повърхността.
3. Вътрешен слой: Нетъкана мека тъкан. Поддържа кожата суха и я предпазва от напукване.
4. Специална лепенка за фиксиране към бельото.
Coppette-products
Подплънки за кърмачки COPPETTE, цвят бял – 30бр.
Подплънки за кърмачки COPPETTE, цвят телесен – 30бр.

Сега: със специална лепенка за фиксиране към бельото и в нова, удобна опаковка!

Бизнес клиенти: за информация относно възможности за собствена търговска марка, свържете се с нас тук.

multy-mam-logo
 

MultiMam_products

, 30мл.Медицинска грижа за кърмещата майка и бебето

facebook_b

Биоактивни медицински изделия с активна съставка 2QR комплекс.apa-care-logo
 

apa-care-family


The medical hydroxyapatite (liquid tooth enamel) is deposited on the teeth in the process of usage of the products while filling the bumps.

Apa Care visibly smoothens the teeth’s surface, remineralizes and removes initial caries. The teeth recover their natural whiteness.

Apa Care impregnates the pores, lightens the tooth surface and prevents the formation of new bacterial plaque.

Liquid teeth enamel

The nanoparticles of the hydroxyapatite penetrate into the smallest cracks and bumps and form a protective film on the teeth’s surface and roots. The hydroxyapatite (liquid enamel) remineralizes and recovers with continues effect the hard tissue of the teeth. Together with the fluoride, the nano-hydroxyapatite is capable of mineralizing more efficiently than the fluoride alone, which opens up new possibilities of application of the two minerals in the treatment of caries and the preserving teeth care.

Apa Care impregnates the pores, lightens the teeth’s surface and repels new deposits. The teeth sensitivity is sharply and permanently reduced due to the closing of the open dental tubules. Thanks to its patented formula, the fluoride and nano-hydroxyapatite, contained in Apa Care, can be delivered together and simultaneously to your teeth without а preliminary junction between the two. The usage of Apa Care & Repair gel, highly enriched with liquid enamel, is recommended for remineralization „procedure“ after whitening and teeth cleaning by a specialist, as well as for everyday remineralizing dental care.

The liquid enamel in Apa Care encloses the teeth during the daily cleaning. The medical nano-hydroxyapatite (the mineral from which teeth enamel is composed) is deposited on the teeth in the process of brushing and it fills all the bumps and rough spots.

Apa Care visibly smoothens the teeth, remineralizes and restores the initial stages of caries. The teeth are lightened and their natural whiteness is restored. Apa Care toothpaste and Apa Care & Repair regenerating gel reduce the sensitivity, such as sensitive dental necks for example, and prevent dental erosion, resulting from use of foods with high acid content.

Apa Care protects against plaque and bacteria.

Apa Care forms a kind of white “protective layer” of nano-hydroxyapatite (Apa) and “artificial enamel” on the teeth surface which is being offset by the attacking bacterial deposits and stains during the everyday life. With the daily use of Apa Care the protective layer is being constantly renewed and protects the teeth continuously.

Oral hygiene product line with medical hydroxyapatite

facebook_bApa Care smoothens the damaged tooth enamel and reduces sensitivity.

The pores in the tooth surface, small defects and open dental tubules are filled by the fine crystals of the hydroxyapatite (Apa) in Apa Care. Tooth sensitivity is permanently and substantially reduced, especially the feeling for cold.

Apa Care remineralizes the teeth.

The nano-hydroxyapatite (Apa), contained in Apa Care, causes the remineralization of teeth and stimulates reduction of caries (in initial stages). The hydroxyapatite acts as a natural bleaching agent, regular use leads to a visible lightening of the teeth. The teeth are cleaned from stains, such as white spots.

RESULTS FROM USING APA CARE
 • Significantly reduces the formation of new caries;
 • Recovers lost tooth enamel;
 • Strengthens, seals and hardens the enamel;
 • Prevents sores and bleeding gums;
 • Effectively removes the sensitivity of the teeth;
 • Prevents plaque and bacterial infections.

Download more information

Manufactured by Cumdente GmbH, Germany

coppette-logo
Coppette-products

Manufactured for Linea Trading Ltd. In Germany.


Disposable absorbent nursing pads COPPETTE, 30pcs.
Product made of pure cellulose with anatomical shape.
Soft and super absorbent, invisible under the clothes. For better hygiene replace after each feeding. Keeps your underwear clean and your skin dry. Discard after use.
Place in the bra. Invisible under the clothes. With special tape strip for better fixation.

Coppette-products

Anatomic shape. Super absorbent. Dermatologically tested product.

LINE OF PRODUCTS FOR THE NURSING MOM AND HER BABY

facebook_b


Coppette3
1. Outer layer: pure corrugated cellulose. With comfortable soft edges.
2. Middle layer: special pulp – prevents the liquid from being absorbed back to the surface.
3. Inner layer: non-woven soft tissue. It keeps the skin dry and protects it from cracking.
4. Special tape strip for fixing to the underwear.

Coppette-products
Nursing pads COPPETTE, white color – 30 pieces
Nursing pads COPPETTE, nude color – 30 pieces

Now: with a special tape strip for better fixation to the underwear and in new, convenient package!

Business clients: for private label opportunities, contact us here.

multy-mam-logo
 

MultiMam_products

Medical care for the nursing mom and her baby

facebook_b

Bioactive medical devices with active ingredient 2QR complex.