История

1991-1994

 • Линеа Трейдинг ЕООД стартира своята дейност в областта на продукти за здравето и медицински изделия под името Сампо Принципал;
 • Сключен е първият договор за официална дистрибуция в страната с фирма Sodalco, Италия;
 • Създадена е собствена марка физиологичен разтвор за назална хигиена Naso Libero;
 • Подписват се първите договори с трите най-големи фирми за фармацевтична дистрибуция в България;

1995-2000

 • Линеа Трейдинг ЕООД става официален представител на Curatex- Pelz group, Германия, за България;

2000-2006

 • Линеа Трейдинг ЕООД разширява индиректната си дистрибуция в страната;
 • Бизнесът на Линеа Трейдинг ЕООД се разделя на две основни групи: Стоматология и Фармацевтичен пазар;

2007

 • Линеа Трейдинг ЕООД развива собствен канал на дистрибуция;

2009

 • Линеа Трейдинг ЕООД поема официалното представителство и дистрибуция за България на стоматологична компания Cumdente, Германия;

2010

 • Линеа Трейдинг ЕООД позиционира медицинска серия за орална хигиена Apa Care в цялата фармацевтична мрежа в страната;

2011-2012

 • Линеа Трейдинг ЕООД става официален дистрибутор на Dia Clin, продуктова линия на фирма BioClin, Холандия, за България;

2014

 • Линеа Трейдинг ЕООД става официален дистрибутор на Multi-Mam, продуктова линия на фирма BioClin, Холандия, за България;

2015

 • Линеа Трейдинг ЕООД става официален предствител и дистрибутор на PACT® 300 за България;
 • Линеа Трейдинг ЕООД става член на Асоциацията на Денталните Дилъри в България;

2016

 • Линеа Трейдинг ЕООД разширява продуктовата линия Naso Libero с два нови, собствени продукта – Naso Libero назален спрей, натурална морска вода и Naso Libero Хипертоничен назал спрей с Алое вера и Лайка;
 • Линеа Трейдинг ЕООД става член на Германо-Българската Търговска Камара;
 • Линеа Трейдинг ЕООД става официален представител и дистрибутор за България на T-scan, продукт на Tekscan, САЩ;
 • Линея Трейдинг ЕООД поема официалната дистрибуция на PACT®300 за Македония, Сърбия и Румъния;
 • Линея Трейдинг ЕООД поема официалната дистрибуция на T-scan, продукт на Tekscan, САЩ, за Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна Гора, и Албания;
 • Линея Трейдинг ЕООД поема официалната дистрибуция на PACT® MED за България, Македония, Сърбия и Румъния.

2017

 • Линеа Трейдинг ЕООД става официален представител и дистрибутор за България на сериа за орална хигиена TePe, Швеция;
 • Линея Трейдинг ЕООД поема официалната дистрибуция на костни алографти Allodyn, продук на OST Developpement, Франция;
 • Линеа Трейдинг ЕООД променя обема на продукт Naso Libero назален спрей, натурална морска вода към нова, по-удобна и достъпна разфасовка от 100мл.

History

1991-1994

 • Linea Trading Ltd. began its operations in the field of healthcare products and medical devices under the name Sampo Principal;
 • The first contract for official distribution in the country was signed with company Sodalco, Italy;
 • A company owned brand of physiological solution for nasal hygiene Naso Libero was established;
 • Contracts were signed with the 3 largest distribution & wholesaler companies in the country;

1995-2000

 • Linea Trading Ltd. became the official distributor of Curatex- Pelz group, Germany, for Bulgaria;

2000-2006

 • Linea Trading Ltd. improved its indirect distribution in the country;
 • Linea Trading Ltd. business was split in 2 divisions: Dentistry and Pharmacy Channel;

2007

 • Linea Trading Ltd. developed its own distribution channel;

2009

 • Linea Trading Ltd. became the official distributor of Cumdente, Germany;

2010

 • Linea Trading Ltd. positioned the product line Apa Care within the whole Pharmacy channel throughout the country;

2011-2012

 • Linea Trading Ltd. became the official distributor of Dia Clin, a product of BioClin, The Netherlands, for Bulgaria;

2014

 • Linea Trading Ltd. became the official distributor of Multi Mam, a product of BioClin, The Netherlands, for Bulgaria;

2015

 • Linea Trading Ltd. became the official distributor of PACT® 300 for Bulgaria;
 • Linea Trading became a member of the Association of Dental Dealers in Bulgaria;

2016

 • Linea Trading Ltd. Expanded its product line Naso Libero with two new, company owned products: Naso Libero Nasal Spray, Natural Sea Water and Naso Libero Hypertonic Nasal Spray with Aloe Vera and Chamomile;
 • Linea Trading Ltd. became a member of the German – Bulgarian Chamber of Industry and Commerce;
 • Linea Trading Ltd. became the official distributer and representative for Bulgaria of T-scan, a product of Tekscan, USA;
 • Linea Trading Ltd. took over the official distribution of PACT® 300 for Macedonia, Serbia and Romania ;
 • Linea Trading Ltd. became the official distributer of T-scan, a product of Tekscan, USA, for Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Montenegro, and Albania;
 • Linea Trading Ltd. took over the official distribution of PACT® MED for Bulgaria, Macedonia, Serbia and Romania.

2017

 • Linea Trading Ltd. became the official distributer and representative for Bulgaria of oral health line TePe, Sweden;
 • Linea Trading Ltd. took over the official distribution of Allodyn – allografts, product of OST Developpement, France;
 • Linea Trading Ltd. changed the volume of the product Naso Libero Nasal Spray, Natural Sea Water to the more convenient and affordable size of 100ml.